Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Ninh Bình http://yteninhbinh.com

Việc phân cấp quản lý cán bộ thuộc Sở Y tế
19.04.2010

Ngày 18/03/2010 UBND tỉnh Ninh Bình có công văn số 230/QĐ-UBND gửi sở Y tế tỉnh Ninh Bình về việc phân cấp quản lý cán bộ thuộc Sở Y tế. Trang thông tin Y tế Ninh Bình trích đăng một số nội dung quyết định trên.

Điều 1: Thực hiện việc phân cấp quản lý cán bộ lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế như sau:

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý chức danh: Phó Giám đốc bệnh viện đao khoa tỉnh, Giám đốc các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, Giám đốc các trung tâm y tế tuyến tỉnh, Giám đốc các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến huyện

2. Giao Sở Y tế quản lý chức danh: Phó giám đốc các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, Phó giám đốc các trung tâm Y tế tuyến tỉnh, Phó giám đốc các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến huyện.

Những nội dung không quy định tỏng quyết định này 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; những nội dung không quy định trong quyết định này thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước và của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 3: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
URL của bản tin này::http://yteninhbinh.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=149

© Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Ninh Bình contact: ntnhatbao@yahoo.com