Tin tức » Các đơn vị ngành Y tế » Các Bệnh viện tuyến tỉnh
 
Cỡ chữ
Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Ninh Bình
Cập nhật: 09.08.2011 10:08

Địa chỉ: Số 03, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, TP Ninh Bình
Điện thoại: 0303.871216, Fax: 0303873114
Email: dansoninhbinh@gmail.com

Xem hình

I. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của đơn vị

Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh tiền thân là Ủy ban Dân số, Gia đình và trẻ em tỉnh

Ngày 27/5/2008 UBND tỉnh ban Quyết định 1053/QĐ-UBND chia tách ủy ban Dân số, Gia đình và trẻ em tỉnh. Mỗi mảng nội dung hoạt động chia về các cơ quan khác nhau:

+ Công tác Dân số- KHHGĐ nhập về Sở Y tế

+ Công tác Gia đình nhập về Sở Văn Hóa

 

+ Công tác chăm sóc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt nhập về Sở Lao động, thương binh và xã hội

II. Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng.

- Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh là tổ chức trực thuộc Sở Y tế, thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý nhà nước về DS-KHHGĐ, bao gồm các lĩnh vực: Quy mô dân số, cơ cấu dân số, chất lượng dân số; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.

- Chi cục DS - KHHGĐtỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra  về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục DS - KHHGĐ thuộc Bộ Y tế.

- Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng (kể cả tài khoản ngoại tệ).

2. Nhiệm vụ, quyền hạn.

Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm, chương trình đề án về DS - KHHGĐ  của tỉnh; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính, phân cấp quản lý, xã hội hóa công tác DS - KHHGĐ trên địa bàn tỉnh; quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế của Chi cục. 

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trình UBND tỉnh ban hành các quyết  định, chỉ thị cá biệt và chương trình, giải pháp, biện pháp huy động, phối hợp liên ngành trong lĩnh vực DS - KHHGĐ.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các chính sách DS-KHHGĐ, đào tạo nguồn nhân lực làm công tác DS - KHHGĐ của địa phương.

- Giúp  Giám đốc Sở Y tế  hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động, dự án về DS - KHHGĐ sau khi đã được phê duyệt. 

- Xây dựng các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về DS-KHHGĐ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.

- Quản lý về quy mô DS - KHHGĐ:

+ Theo dõi, quản lý biến động tăng, giảm dân số, đề xuất các giải pháp điều chỉnh mức sinh và tỷ lệ phát triển dân số trên địa bàn tỉnh.

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật đối với các hoạt động dịch vụ tư vấn KHHGĐ và quản lý các phương tiện tránh thai; quản lý các dịch vụ KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các đề án, mô hình liên quan đến quy mô DS - KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.

-  Quản lý về cơ cấu dân số:

+ Theo dõi, tổng hợp về cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi trên địa bàn tỉnh.

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật để bảo đảm cân bằng giới tính theo quy luật sinh sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh.

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các đề án, mô hình liên quan đến điều chỉnh cơ cấu dân số trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý về chất lượng dân số

+ Theo dõi, tổng hợp về chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh.

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật để bảo đảm chất lượng dân số đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, việc triển khai thực hiện các mô hình nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, vận động, giáo dục; cung cấp thông tin dịch vụ, tư vấn về các lĩnh vực DS - KHHGĐ, SKSS/SKTD cho các nhóm đối tượng.

- Tổ chức thực hiện các nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực DS - KHHGĐ.

- Xây dựng hệ thống thông tin quản lý về DS - KHHGĐ; tổ chức thực hiện công tác thống kê, thông tin và báo cáo về DS - KHHGĐ theo quy định hiện hành.

- Hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện và hỗ trợ cho hoạt động của các tổ chức dịch vụ công và thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực DS - KHHGĐ.

- Giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực DS - KHHGĐ theo phân cấp của Sở Y tế.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về DS - KHHGĐ cho cán bộ chuyên trách DS - KHHGĐ xã và cộng tác viên DS - KHHGĐ thôn bản.

- Quản lý về tổ chức  bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao; quản lý các tổ chức sự nghiệp thuộc Chi cục; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Y tế.

- Kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực DS - KHHGĐ theo thẩm quyền.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

III. Tổ chức bộ máy

          Chi cục trưởng: Ông Dư Cát Lượng:    Điện thoại: 0919882868

          Phó chi cục trưởng:  Bà Lý Thị Hương: Điện thoại: 0917972299

          Phó chi cục trưởng: Ông Lương Văn Vượng: Điện thoại: 0913018456

Các phòng chuyên môn bao gồm

- Phòng Tổ chức, Hành chính – Kế hoạch, tài vụ

- Phòng DS-KHHGĐ

- Phòng Truyền thông - Giáo dục.

          Tổng số cán bộ làm việc tại Chi cục DS - KHHGĐ gồm 18 người. Trong đó: Thạc sỹ 02; đại học 10; trung cấp 04; cán bộ khác 02

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục

1. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Nho Quan

2. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Gia Viễn

3. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Hoa Lư

4. Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố Ninh Bình

5. Trung tâm Dân số - KHHGĐ Thị xã Tam Điệp

6. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Yên Mô

7. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Yên Khánh

8. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Kim Sơn

IV. Các hình thức khen thưởng

Năm 2000 Huân chương lao động hạng nhất

Năm 2002 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Năm 2005 Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh tặng

Năm 2006 Huân chương lao động hạng nhất giai đoạn 2001-2005

Năm 2008 Bằng khen của Bộ Y tế

Năm 2011 đến năm 2014 Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ Y tế, UBND tỉnh và Sở Y tế.

V. Hình ảnh hoạt động về công tác DS-KHHGĐ

Lãnh đạo Chi cục Dân số / KHHGĐ nhận cờ thi đua của Bộ Y tế

Đông đảo chị em phụ nữ tham dự mít tinh hưởng ứng chiến dịch truyền thông dân số

Tư vấn sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình cho chị em

Trung tâm TTGDSK Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


 

Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn:
Email:
Thảo luận

Gửi tin
Lên đầu trang
        Cataloge
        Thông tin y tế

Hơn 50.000 trẻ tại 19 địa phương được tiêm vắc xin sởi- rubella do Việt Nam sản xuất

Cập nhật: 12.04.2018 16:43

Từ tháng 4/2018, vắc xin sởi – rubella do Việt Nam sản xuất đã được sử dụng trên quy mô toàn quốc cho trẻ từ 18 - 24 tháng tuổi trong tiêm chủng mở rộng thay thế cho loại vắc xin sởi- rubella nhập khẩu lâu nay.
Bộ Y tế cảnh báo về thuốc kháng sinh Zinnat 500 mg giả tại Hà Nội 5 hệ luỵ sức khoẻ do thời tiết nắng nóng
Ký kết giao ước thi đua các Khối năm 2018. Khám sàng lọc bệnh tim miễn phí tại bệnh viện sản nhi tỉnh
        Nghiên cứu khoa học

Cắt tử cung qua nội soi tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 21.10.2014 14:28

1/ Mục tiêu* Đánh giá kết quả cắt tử cung hoàn toàn qua nội soi có cần nâng.* Đánh giá sự hài lòng và chi phí điều trị của người bệnh.
Thái độ xử trí bệnh nhân chấn thương sọ não nguy cơ thấp Cắt tử cung hoàn toàn qua nội soi tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình".
Sử dụng ống hút mềm để lấy máu truyền hoàn hồi trong phẫu thuật nội soi chửa ngoài tử cung vỡ tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình năm 2014 24 đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành được xét duyệt
         Đơn vị ngành
Quyết định v/v thành lập Ban Quản lý Chương trình Y tế - Dân số Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2016-2020
Ngày 17/10/2017, Sở Y tế ban hành Quyết định số 5622/QĐ-SYT Quyết định v/v thành lập Ban Quản lý Chương trình Y tế - Dân số Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2016-2020
Ngành Y tế tăng cường triển khai khắc phục lũ, lụt sau áp thấp
Để chủ động ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện một số yêu cầu sau:
Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết
Ngày 28/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình có Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết
Truyền thông trực tiếp phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng
Nhằm tăng cường hiệu quả của công tác phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng, thời gian qua Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông nhất là truyền thông trực tiếp tại cộng đồng.
Thông tư Quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phầm máu đạt tiêu chuẩn
Ngày 14/4/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BYT quy định tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn. Thông tư này quy định mức giá tối đã của một số đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn do ngân sách nhà nước, Quỹ bảo hiểm y tế chi trả và chi phí phục vụ cho việc đính giá của một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.
[Bản Tin Khác ...]

Tìm trên trang
Tìm bằng Google
Tháng Mười 2018
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 <  > 
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNGNHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TỈNH NINH BÌNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Ninh Bình
Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình
Trung tâm Giám định Y khoa
Bệnh viện Mắt tỉnh
Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình
Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tỉnh Ninh Bình
Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Ninh Bình
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh
Trang chủ Liên hệ/Góp ý        
* Thông Tin Y Tế Ninh Bình *
- Website xem tốt nhất trên trình duyệt FireFox với độ phân giải 1024 x 768 px
- Thông tin trên website được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau.
- Bản quyền, quản trị, phát triển : Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Ninh Bình