Tin tức » Văn bản liên quan » Các đơn vị ngành Y tế
 
Cỡ chữ
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Ninh Bình
Cập nhật: 02.08.2010 09:29

Địa chỉ: Đường Kim Đồng phường Phúc Thành thành phố Ninh Bình,
ĐT: 030.3889289

Xem hình

- Chi cục trưởng: Thạc sỹ Nguyễn Thị Hường - ĐT: 0915178185

          - Phó Chi cục trưởng : Thạc sỹ Lê Hữu Trường - ĐT: 0912208199

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Chi cục: 02 biên chế (01 Chi cục trưởng, 01 Phó Chi cục trưởng).

2. Các phòng chức năng Chi cục: gồm 04 phòng

2.1.  Phòng Hành chính-Tổng hợp (05 biên chế);

2.2.  Phòng Đăng ký và chứng nhận sản phẩm (03 biên chế); 

2.3. Phòng Thông tin, Truyền thông và Quản lý ngộ độc thực phẩm (03 biên chế);

2.4.  Phòng Thanh tra (03 biên chế).

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Chức năng 

Chi cục ATVSTP là đơn vị trực thuộc Sở Y tế có chức năng giúp Giám đốc Sở Y tế tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch năm năm và quy chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Trình Giám đốc Sở Y tế ban hành kế hoạch hằng năm, chương trình, dự án về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động, đề án, dự án đã được phê duyệt về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý; triển khai công tác phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan ở địa phương hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo chuỗi cung cấp thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng.

- Giúp Giám đốc Sở Y tế trong việc cấp, đình chỉ và thu hồi các giấy chứng nhận liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Y tế.

- Thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức công tác thông tin, phổ biến kiến thức và pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn cho các tuyến; tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.

- Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh, của Sở Y tế.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

III. SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Bình được thành lập từ tháng 3 năm 2009. Ban đầu Chi cục chỉ có 03 phòng chức năng (Phòng Hành chính tổng hợp; Phòng Thông tin Truyền thông và Quản lý ngộ độc thực phẩm; Phòng Đăng ký Chứng nhận sản phẩm), với tổng số 14 cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

Những ngày đầu mới thành lập, Chi cục gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, trụ sở làm việc chưa có, chỉ có 04 phòng làm việc chật chội mượn cơ sở của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh , trang thiết bị làm việc chưa đủ, cán bộ đa phần còn trẻ, mới ra trường nên kinh nghiệm làm việc chưa nhiều. Tuy vậy, tập thể lãnh đạo, cán bộ Chi cục luôn xác định nhiệm vụ quản lý công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh là hết sức quan trọng, cần thiết. Chính vì thế, đơn vị đã nỗ lực, cố gắng không ngừng khắc phục những khó khăn, thiếu thốn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trước tình hình thực tế, vấn đề an toàn thực phẩm hiện nay có nhiều tồn tại, Chi cục đã lựa chọn các vấn đề ưu tiên để tập trung giải quyết. Trong những năm qua, công tác truyền thông được đẩy mạnh, giúp cho người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng tiếp cận nhiều thông tin, kiến thức trong sản xuất chế biến thực phẩm, lựa chọn thực phẩm an toàn, phòng chống ngộ độc thực phẩm; công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được thực hiện thường xuyên, liên tục giúp phát hiện các vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nhằm chấn chỉnh các sai phạm, giúp các cơ sở thực hiện tốt hơn các quy định của nhà nước và ngăn chặn những thực phẩm không đảm bảo chất lượng tiêu thụ trên thị trường; đồng thời thường xuyên triển khai công tác huấn luyện, đào tạo chuyên môn về ATTP cho cán bộ làm công tác quản lý ATTP trong hệ thống từ tỉnh đến huyện, thị, xã phường.

Để tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, cán bộ của Chi cục, tháng 5/2012 Sở Y tế đã quyết định thành lập thêm phòng Thanh tra thuộc Chi cục. Hiện tại số cán bộ của Chi cục là 16 người. Lãnh đạo Chi cục luôn quan tâm đến việc đào tạo, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn cho các cán bộ công chức viên chức. Trong 05 năm qua, đã có 06 cán bộ đi học cao học, 02 cán bộ đi học trung cấp chính trị, 05 cán bộ đi học lớp nghiệp vụ thanh tra, 11 cán bộ đi học lớp kiến thức an toàn thực phẩm.

Hiện tại, Chi cục có 05 thạc sỹ, 09 cán bộ trình độ đại học (trong đó có 02 cán bộ đang học cao học), 01 cao đẳng và 01 trình độ khác.

Dưới sự lãnh đạo tích cực của Sở Y tế và Cục An toàn thực phẩm, đồng thời với những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, trong 5 năm qua, Chi cục đã đạt được nhiều kết quả trong việc nâng cao chất lượng ATVSTP trên địa bàn, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân và được nhiều bằng khen, giấy khen của Chính phủ, UBND tỉnh, Sở Y tế.                          

IV. NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

A. Những kết quả nổi bật của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Bình trong những năm qua (từ năm 2010 đến nay)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 08-TT/TU ngày 12/01/ 2012 về việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP) trong tình hình mới; Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

2. Hàng năm tổ chức thành công Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;

3. Triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm thức ăn đường phố năm 2013 - 2014 tại 145/145 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;

          4. Hằng năm, tích cực triển khai công tác giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm và hậu kiểm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, phát hiện nhiều sản phẩm ô nhiễm không đảm bảo ATTP để cảnh báo cho người tiêu dùng;

5. Đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành VSATTP, thực hiện nghiêm việc xử lý vi phạm về VSATTP và công khai các cơ sở vi phạm lên các phương tiện thông tin đại chúng;

6. Công khai, cải cách thủ tục hành chính cấp các loại giấy về VSATTP; Áp dụng công nghệ thông tin (phần mềm quản lý ATTP) trong công tác quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và công tác cấp giấy chứng nhận.

7. Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Đại lễ phật đản Vesak 2014 thành công tốt đẹp;

8. Phối hợp tích cực với các Sở, ban ngành liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng triển khai tốt công tác thanh kiểm tra liên ngành và công tác truyền thông về VSATTP.

9. Công tác nghiên cứu khoa học được duy trì và đẩy mạnh hàng năm;

10. Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Chi cục tích cực triển khai việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

 B. Khen thưởng giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2014 

 Năm

Hình thức khen thưởng

Tập thế/cá nhân

Cấp khen thưởng

 

Tập thể

 

2011

Bằng khen 

Tập thể lao động xuất sắc

 

Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 06/02/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình.

2012

Bằng khen 

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 23/02/2013 của UBND tỉnh Ninh Bình.

2013

Bằng khen 

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình.

2013

Giấy khen 

Tập thể Chi cục

Quyết định số 72/QĐ-ATTP ngày 13/3/2014 của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm.

2014

Bằng khen

Tập thể Chi cục

Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 27/5/2014, vào số vàng số 6 của Thủ tướng Chính phủ (Đã có thành tích trong công tác từ năm 2011-2013).

2014

Bằng khen  

Tập thể Chi cục

Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình (phục vụ Vesak).

V. NHỮNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN ĐÃ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG

* Năm 2011: 01 đề tài cấp ngành

+ Tên Đề tài: “Đánh giá chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm của các sản phẩm thực phẩm sau công bố tiêu chuẩn sản phẩm và một số yếu tố liên quan tại tỉnh Ninh Bình năm 2011”.

+ Chủ Đề tài: Đoàn Thị Kiều Oanh, phòng Đăng ký và Chứng nhận sản phẩm.

* Năm 2012: 03 đề tài (01 đề tài cấp cơ sở, 02 đề tài cấp ngành)

- 02 Đề tàicấp ngành:

+ Tên Đề tài“Thực trạng ô nhiễm Rhodamin B trong một số loại thực phẩm và hiểu viết của người kinh doanh về mối nguy ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2012”.

+ Chủ Đề tài: Nguyễn Huy Lợi, TP Đăng ký và Chứng nhận sản phẩm

+ Tên Đề tài“Đánh giá tiêu chuẩn chât lượng các sản phẩm sau công bố tiêu chuẩn và một số yếu tố liên quan tại tỉnh Ninh Bình năm 2011-2012”.

+ Chủ Đề tài: Đoàn Thị Kiều Oanh, phòng Đăng ký và Chứng nhận sản phẩm.

- 01 Đề tài cấp cơ sở:

+ Tên Đề tài “Điều tra đánh giá kiến thức, thực hành của các nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh năm 2011”.

+ Chủ Đề tài: Vũ Thị Nga, TP Thông tin, Truyên thông và Quản lý NĐTP.

   3/3 Đề tài đã được nghiệm thu và đều được đánh giá xếp loại tốt.

* Năm 2013: 02 đề tài (01 đề tài cấp cơ sở, 01 đề tài cấp ngành)

- 01 Đề tài nghiên cứu cấp ngành, tên đề tài “Xác định tỷ lệ mắc mới bệnh tiêu chảy cấp truyền qua thực phẩm trong cộng đồng và một số yếu tố liên quan tại thành phố Ninh Bình năm 2013”.

+ Chủ Đề tài: Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Thị Hường;

+ Thời gian triển khai: Trong năm 2013.

- 01 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, với tên đề tài: “Đánh giá hiệu quả công tác xây dựng mô hình điểm thức ăn đường phố về an toàn thực phẩm tại tỉnh Ninh Bình”.

+ Chủ Đề tài: Thạc sỹ Vũ Thị Nga

+ Thời gian triển khai: trong 02 năm (2013-2014)”. Giai đoạn I của đề tài đã được Hội đồng nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thông qua. Giai đoạn II của đề tài tiếp tục được triển khai trong năm 2014.

IV. NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

- Phát huy hơn nữa vai trò và hiệu quả của công tác thông tin, truyền thông trong việc nâng cao kiến thức, thay đổi hành vi của các nhóm đối tượng: người quản lý, lãnh đạo, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm; tuyên truyền phổ biến luật an toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn tới các nhóm đối tượng.

- Thực hiện phân cấp đi đôi với đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các tuyến trong quản lý, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường công tác thanh kiểm tra và xử lý các vi phạm về VSATTP.

 

- Xã hội hóa công tác  bảo đảm chất lượng VSATTP, động viên khuyến khích, huy động các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và mọi tầng lớp nhân dân tham gia vào công tác này./.


Một số hình ảnh hoạt động của đơn vị
Trung tâm TT GDSK Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


 

Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn:
Email:
Thảo luận

Gửi tin
Lên đầu trang
        Cataloge
        Thông tin y tế

Hơn 50.000 trẻ tại 19 địa phương được tiêm vắc xin sởi- rubella do Việt Nam sản xuất

Cập nhật: 12.04.2018 16:43

Từ tháng 4/2018, vắc xin sởi – rubella do Việt Nam sản xuất đã được sử dụng trên quy mô toàn quốc cho trẻ từ 18 - 24 tháng tuổi trong tiêm chủng mở rộng thay thế cho loại vắc xin sởi- rubella nhập khẩu lâu nay.
Bộ Y tế cảnh báo về thuốc kháng sinh Zinnat 500 mg giả tại Hà Nội 5 hệ luỵ sức khoẻ do thời tiết nắng nóng
Ký kết giao ước thi đua các Khối năm 2018. Khám sàng lọc bệnh tim miễn phí tại bệnh viện sản nhi tỉnh
        Nghiên cứu khoa học

Cắt tử cung qua nội soi tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 21.10.2014 14:28

1/ Mục tiêu* Đánh giá kết quả cắt tử cung hoàn toàn qua nội soi có cần nâng.* Đánh giá sự hài lòng và chi phí điều trị của người bệnh.
Thái độ xử trí bệnh nhân chấn thương sọ não nguy cơ thấp Cắt tử cung hoàn toàn qua nội soi tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình".
Sử dụng ống hút mềm để lấy máu truyền hoàn hồi trong phẫu thuật nội soi chửa ngoài tử cung vỡ tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình năm 2014 24 đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành được xét duyệt
         Đơn vị ngành
Ninh Bình: Ngày vi chất dinh dưỡng năm 2019
Ngày 1/6/2019, trẻ em, bà mẹ sau sinh các địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được bổ sung Vitamin A đợt 1 nhằm góp phần phòng, chống thiếu vi chất dinh dưỡng, trong đó Vitamin A có vai trò quan trọng đối với sức khỏe, đặc biệt là tăng khả năng phòng chống bệnh tật, tăng trưởng thể chất và phát triển trí não của trẻ em. Ngày vi chất dinh dưỡng năm nay diễn ra trên địa bàn tỉnh với không khí nhộn nhịp.
Quyết định v/v thành lập Ban Quản lý Chương trình Y tế - Dân số Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2016-2020
Ngày 17/10/2017, Sở Y tế ban hành Quyết định số 5622/QĐ-SYT Quyết định v/v thành lập Ban Quản lý Chương trình Y tế - Dân số Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2016-2020
Ngành Y tế tăng cường triển khai khắc phục lũ, lụt sau áp thấp
Để chủ động ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện một số yêu cầu sau:
Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết
Ngày 28/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình có Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết
Truyền thông trực tiếp phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng
Nhằm tăng cường hiệu quả của công tác phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng, thời gian qua Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông nhất là truyền thông trực tiếp tại cộng đồng.
[Bản Tin Khác ...]

Tìm trên trang
Tìm bằng Google
Tháng Sáu 2019
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 <  > 
Ninh Bình: Ngày vi chất dinh dưỡng năm 2019
Quyết định v/v thành lập Ban Quản lý Chương trình Y tế - Dân số Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2016-2020
Ngành Y tế tăng cường triển khai khắc phục lũ, lụt sau áp thấp
Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết
Truyền thông trực tiếp phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng
Thông tư Quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phầm máu đạt tiêu chuẩn
Công văn V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017.
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Ninh Bình
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Ninh Bình
Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm tỉnh Ninh Bình
Trang chủ Liên hệ/Góp ý        
* Thông Tin Y Tế Ninh Bình *
- Website xem tốt nhất trên trình duyệt FireFox với độ phân giải 1024 x 768 px
- Thông tin trên website được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau.
- Bản quyền, quản trị, phát triển : Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Ninh Bình