Tin tức » Các đơn vị ngành Y tế » Các Trung tâm Y tế tuyến huyện
 
Cỡ chữ
Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn
Cập nhật: 28.10.2014 10:25

Địa chỉ: Phố Phú Vinh - Thị trấn Phát Diệm - Huyện Kim Sơn - Tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 0303.725.369 Fax: 0303.725.369
Email: quocngovan@ninhbinh.gov.vn

Xem hình

I. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm

1. Chức năng

- Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn được thành lập vào tháng 6/2012 theo Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc kiện toàn lại mô hình của Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn; có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; phòng, chống các bệnh xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn huyện;

- Quản lý trạm Y tế xã, thị trấn trong toàn huyện, thực hiện công tác chuyên môn kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

2. Nhiệm vụ

- Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn kỹ thuật về phòng, chống dịch bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội, tai nạn thương tích, sức khỏe lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khỏe theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn và giám sát chuyên môn kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các trạm Y tế xã, thị trấn và các cơ sở y tế trên địa bàn;

- Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế cấp xã, nhân viên y tế thôn bản và các cán bộ khác;

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan;

- Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công;

- Thực hiện quản lý về chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của ngành;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và UBND huyện giao.

II. Cơ cấu tổ chức và biên chế

          1. Lãnh đạo

Giám đốc: BS.CKI. Ngô Văn Quốc 

Điện thoại: 0915.839.805

2. Công chức, viên chức, người lao động

Tổng số:  171 công chức, viên chức, người lao động, trong đó:

§       Trung tâm Y tế: 25

§       Trạm Y tế xã, thị trấn: 146

- Nhân viên y tế có trình độ đại học: 32

- Nhân viên y tế có trình độ cao đẳng: 02

- Nhân viên y tế có trình độ trung cấp và tương đương: 131

- Nhân viên y tế có trình độ sơ cấp và phục vụ: 06.

3.  Các phòng chức năng

3.1. Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ hành chính, quản trị, phục vụ cho hoạt động của Trung tâm;

- Quản lý tài chính, tài sản, thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn, hoạt động của Trung tâm và chịu trách nhiệm thanh, quyết toán theo quy định của pháp luật;

- Quản lý công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật.

3.2. Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Truyền thông giáo dục sức khỏe

- Thực hiện việc tuyên truyền các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực y tế;

- Xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm của Trung tâm; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch;

- Thực hiện tổng hợp thống kê, báo cáo các hoạt động của Trung tâm theo quy định;

- Quản lý công tác nghiệp vụ các lĩnh vực: khám chữa bệnh, y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, dược;

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và hướng dẫn nghiệp vụ truyền thông giáo dục sức khỏe về y tế dự phòng; phòng chống HIV/AIDS; an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn huyện;

- Thực hiện tư vấn sức khỏe cho người dân và hướng dẫn nghiệp vụ tư vấn sức khỏe đối với các cơ sở y tế trên địa bàn.

4. Các khoa chuyên môn

4.1. Khoa Kiểm soát dịch bệnh & HIV/AIDS

- Thực hiện giám sát thường xuyên và quản lý chặt chẽ diễn biến tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, các bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn; tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh;

- Tổ chức điều tra định kỳ tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng trên địa bàn huyện;

- Tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hướng dẫn quản lý, chăm sóc người nhiễm HIV tại gia đình và cộng đồng; phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn huyện trong quản lý công tác điều trị HIV/AIDS;

- Quản lý chặt chẽ các ổ dịch cũ, phát hiện kịp thời ổ dịch mới; tiến hành các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật để ngăn chặn dịch phát sinh, lây lan;

- Tổng hợp số liệu, lập bản đồ các bệnh dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại địa phương;

- Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án liên quan về y tế dự phòng, phòng chống bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn huyện.

4.2. Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

- Quản lý các chỉ số về chăm sóc sức khỏe sinh sản và đánh giá thực trạng sức khỏe sinh sản trong huyện;

- Giám sát và hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật đối với y tế tuyến xã thực hiện theo hướng dẫn chuẩn quốc gia về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản;

- Cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống nhiễm khuẩn đường sinh sản;

- Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, dự án về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn.

4.3. Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng    

- Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm và phổ biến kiến thức về dinh dưỡng cộng đồng cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện;

- Giám sát việc thực hiện các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện;

- Thực hiện kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố, các cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn huyện; điều tra và triển khai các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm theo quy định;

- Phối hợp thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm”;

- Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án liên quan về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện.

4.4. Khoa Y tế công cộng

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh trường học; phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống nhiễm độc hóa chất bảo vệ thực vật; xây dựng, sửa chữa và sử dụng các công trình vệ sinh; biện pháp xử lý các chất thải trên địa bàn huyện;

- Giám sát vệ sinh nguồn nước sinh hoạt, điều kiện vệ sinh an toàn lao động, điều kiện vệ sinh trường học, tổng hợp, theo dõi, đánh giá chất lượng và hiệu quả thực hiện các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định về chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở, cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện;

- Lập hồ sơ vệ sinh lao động và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động;

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện trong việc xây dựng làng văn hóa sức khỏe, mô hình cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.

4.5. Khoa Xét nghiệm

- Thực hiện các xét nghiệm cơ bản phục vụ cho công tác chuyên môn của Trung tâm và y tế tuyến xã; lấy mẫu và bảo quản mẫu xét nghiệm gửi tuyến trên theo quy định;

- Phối hợp với Khoa Cận lâm sàng của các bệnh viện trên địa bàn huyện để triển khai các xét nghiệm phục vụ kịp thời công tác chuyên môn;

- Tổ chức thực hiện các dịch vụ xét nghiệm thuộc lĩnh vực theo quy định của cấp có thẩm quyền.

4.6. Khoa Methadone

- Được thành lập vào tháng 6/2014;

- Hiện đã đi vào hoạt động, tổng số bệnh nhân đang điều trị 28 (trong đó điều trị tại cơ sở là 24 bệnh nhân, chuyển từ nơi khác về có 04 bệnh nhân).

5. Các Trạm Y tế xã, thị trấn

TT

Trạm Y tế xã

Điện thoại

TT

Trạm Y tế xã

Điện thoại

1

Xuân Thiện

0303 582 036

15

Lưu Phương

0303 721 246

2

Chính Tâm

0303 730 925

16

Tân Thành

0303 721 417

3

Chất Bình

0303 730 561

17

Yên Lộc

0303 721 542

4

Hồi Ninh

0303 730 627

18

Lai Thành

0303 740 242

5

Kim Định

0303 862 430

19

Định Hóa

0303 863 007

6

Ân Hòa

0303 583 173

20

Văn Hải

0303 863 014

7

Hùng Tiến

0303 721 240

21

Kim Tân

0303 741 035

8

Như Hòa

0303 721 241

22

Kim Mỹ

0303 863 218

9

Quang Thiện

0303 721 543

23

Cồn Thoi

0303 863 005

10

Đồng Hướng

0303 721 242

24

Bình Minh

0303 863 283

11

Kim Chính

0303 721 243

25

Kim Hải

0303 243 809

12

Yên Mật

0303 727 387

26

Kim Trung

0303 863 113

13

Phát Diệm

0303 721 244

27

Kim Đông

0303 741 125

14

Thượng Kiệm

0303 721 245

 

 

 

 

III. Những thành tích nổi bật của Trung tâm trong thời gian qua

Sau 2 năm thực hiện Quyết định số 398/QĐ-UBND về kiện toàn Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng tập thể cán bộ, nhân viên toàn Trung tâm cũng như các các Trạm Y tế xã luôn ra sức cố gắng và đã đạt được kết quả đáng khích lệ:

 Năm 2013

               

- Trung tâm Y tế vinh dự được Bộ Y tế tặng Bằng khen;

- 02 tập thể được Sở Y tế tặng Giấy khen;

- 34/34 tổ đạt tập thể lao động tiên tiến;        

- Công tác văn hóa văn nghệ: Trung tâm Y tế đã đạt giải nhất cuộc thi Tuyên truyền viên phòng chống HIV/AIDS tại Sở Y tế.

- Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn có 01 trạm y tế xã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011-2020 (Quang Thiện). Phấn đấu năm 2014 có 06 trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia về Y tế (Chất Bình, Kim Định, Kim Chính, Thượng Kiệm, Lưu Phương, Kim Đông).

IV. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của Trung tâm

Năm 2013

 

TT

Nội dung hoạt động

Kế hoạch

Thực hiện

Tỷ lệ %

1

Phòng chống dịch

Không có dịch

Không có dịch

 

2

Tiêm chủng mở rộng

 

 

 

- Trẻ <1 tuổi TCĐĐ

3.422

3.597

 

- PNCT tiêm AT2+

3.416

3.106

 

- Tiêm sởi M2-DPT4 (18 tháng)

99%

99%

99%

- Trẻ <5 tuổi tiêm VNNB B

6.330

5.824

92%

3

Chương trình Vitamin A

 

 

 

Số đơn vị thực hiện

30

30

100%

Trẻ 6-36 tháng uống VTA

8.647

8.647

100%

Bà mẹ sau đẻ 01 tháng uống VTA

3.457

3.457

100%

4

Phòng chống SDD

 

 

 

Trẻ được cân

12.000

12.959

108%

Tỷ lệ SDD

16,2

15,1

 

5

Phòng chống sốt rét

 

 

 

- Điều trị bệnh nhân

190

149

78.4%

- Cấp thuốc tự điều trị

300

70

23.3%

- Số lam máu xét nghiệm

1.100

1.179

107.2%

- Số lam gửi kiểm tra

110

117

106.4%

- Tẩm màn hóa chất

10.000

12.938

129.4%

- Dân số bảo vệ

10.000

12.938

129.4%

- Đơn vị điểm

8

8

100%

6

Phòng chống nhiễm HIV/AIDS

 

 

 

Số nhiễm mới

 

144

 

Lũy tích (31/12/2013)

 

940

 

Số mẫu xét nghiệm

3.500

3.514

100.4%

Số đơn vị máu được sàng lọc HIV

100%

100%

 

Đơn vị điểm

6

6

100%

7

Công tác KCB

 

 

 

Tổng số lần khám bệnh

106.130

161.934

152.6%

KCB bằng YHCT

31.839

36.939

116%

Tổng số lượt điều trị nội trú

16.200

12.578

77.6%

Tổng số điều trị bằng YHCT

6.368

5.721

89.8%

Tổng số khám dự phòng

88.442

99.163

112.1%

 

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Trung tâm đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch về các hoạt động như tiêm chủng mở rộng và chương trình Vitamin A. Ngoài ra, Trung tâm đã khám và điều trị cho trên 64 nghìn lượt bệnh nhân (đạt 62% kế hoạch năm), trong đó có 50% bệnh nhân khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, 34% bệnh nhân khám dự phòng. Về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản: 100% phụ nữ được chăm sóc sau sinh, công tác quản lý thai nghén đạt 54% kế hoạch năm, điều trị phụ khoa cho trên 5 nghìn phụ nữ, đặt dụng cụ tử cung cho gần 600 phụ nữ, tiêm thuốc tránh thai cho gần 500 chị em.

V. Phương hướng phát triển của Trung tâm trong thời gian tới

Phát huy những thành tích đã đạt được, toàn thể công chức, viên chức, người lao động Trung tâm quyết tâm giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015; Triển khai và thực hiện thành công Chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân định hướng đến năm 2020, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trung tâm TTGDSK Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


 

Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn:
Email:
Thảo luận

Gửi tin
Lên đầu trang
        Cataloge
        Thông tin y tế

Hơn 50.000 trẻ tại 19 địa phương được tiêm vắc xin sởi- rubella do Việt Nam sản xuất

Cập nhật: 12.04.2018 16:43

Từ tháng 4/2018, vắc xin sởi – rubella do Việt Nam sản xuất đã được sử dụng trên quy mô toàn quốc cho trẻ từ 18 - 24 tháng tuổi trong tiêm chủng mở rộng thay thế cho loại vắc xin sởi- rubella nhập khẩu lâu nay.
Bộ Y tế cảnh báo về thuốc kháng sinh Zinnat 500 mg giả tại Hà Nội 5 hệ luỵ sức khoẻ do thời tiết nắng nóng
Ký kết giao ước thi đua các Khối năm 2018. Khám sàng lọc bệnh tim miễn phí tại bệnh viện sản nhi tỉnh
        Nghiên cứu khoa học

Cắt tử cung qua nội soi tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 21.10.2014 14:28

1/ Mục tiêu* Đánh giá kết quả cắt tử cung hoàn toàn qua nội soi có cần nâng.* Đánh giá sự hài lòng và chi phí điều trị của người bệnh.
Thái độ xử trí bệnh nhân chấn thương sọ não nguy cơ thấp Cắt tử cung hoàn toàn qua nội soi tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình".
Sử dụng ống hút mềm để lấy máu truyền hoàn hồi trong phẫu thuật nội soi chửa ngoài tử cung vỡ tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình năm 2014 24 đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành được xét duyệt
         Đơn vị ngành
Quyết định v/v thành lập Ban Quản lý Chương trình Y tế - Dân số Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2016-2020
Ngày 17/10/2017, Sở Y tế ban hành Quyết định số 5622/QĐ-SYT Quyết định v/v thành lập Ban Quản lý Chương trình Y tế - Dân số Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2016-2020
Ngành Y tế tăng cường triển khai khắc phục lũ, lụt sau áp thấp
Để chủ động ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện một số yêu cầu sau:
Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết
Ngày 28/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình có Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết
Truyền thông trực tiếp phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng
Nhằm tăng cường hiệu quả của công tác phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng, thời gian qua Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông nhất là truyền thông trực tiếp tại cộng đồng.
Thông tư Quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phầm máu đạt tiêu chuẩn
Ngày 14/4/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BYT quy định tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn. Thông tư này quy định mức giá tối đã của một số đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn do ngân sách nhà nước, Quỹ bảo hiểm y tế chi trả và chi phí phục vụ cho việc đính giá của một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.
[Bản Tin Khác ...]

Tìm trên trang
Tìm bằng Google
Tháng Một 2019
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 <  > 
Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Viễn
Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn
Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn
Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Mô
Trung tâm Y tế Yên Mô
Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan
Trung tâm Y tế Nho Quan
Trung tâm Y tế thị xã Tam Điệp
Bệnh viện Đa khoa thị xã Tam Điệp
Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn
Trang chủ Liên hệ/Góp ý        
* Thông Tin Y Tế Ninh Bình *
- Website xem tốt nhất trên trình duyệt FireFox với độ phân giải 1024 x 768 px
- Thông tin trên website được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau.
- Bản quyền, quản trị, phát triển : Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Ninh Bình