Tin tức » Các đơn vị ngành Y tế » Các Bệnh viện tuyến tỉnh
 
Cỡ chữ
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNGNHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TỈNH NINH BÌNH
Cập nhật: 09.06.2015 16:11

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Bình là đơn vị sự nghiệp Y tế công lập trực thuộc Sở Y tế Ninh Bình

Xem hình

I. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Bình là đơn vị sự nghiệp Y tế công lập trực thuộc Sở Y tế Ninh Bình, có chức năng chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về Y tế theo quy định của pháp luật.

2.Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Bình có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở làm việc theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Bình chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn điện, trực tiếp về tổ chức, hoạt động về các nguồn lực của Sở Y tế Ninh Bình, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

II.Nhiệm vụ và quyền hạn              

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về phòng, chống HIV/AIDS trên cơ sở định hướng, chính sách, chiến lược, kế hoạch của Bộ Y tế về tình hình thực tế của địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2.Tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật: can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV; tư vấn xét nghiệm HIV; Giám sát HIV/AIDS và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục( STI); dự phòng phơi nhiễm HIV; điều trị và chăm sóc người nhiễm HIV; theo dòi đánh giá các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; điều phối và cung ứng thuốc kháng HIV, thuốc điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện, các trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, hoá chất phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS trong phạm vi thẩm quyền quản lý. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; dự phòng lây nhiễm HIV trong các dịch vụ Y tế; phòng, chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục; phòng, chống đồng lây nhiễm Lao và HIV; an toàn truyền máu liên quan đến HIV.

3. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ về HIV/AIDS bao gồm: tư vấn, xét nghiệm HIV, khám và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; khám và điều trị HIV/AIDS theo quy định của pháp luật.

4. Là đơn vị thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh hoặc ban khác; chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống HIV/AIDS đối với các trung tâm Y tế huyện hoặc các trung tâm Y tế dự phòng huyện, cơ sở Y tế và Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

5. Triển khai các hoạt động thông tin- giáo dục- truyền thông và huy động cộng đồng về phòng, chống HIV/AIDS.

6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo liên tục về chuyên môn, kỹ thuật cho công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm; tham gia đào tạo , đao0f tạo liên tục về chuyên môn, kỹ thuật thuộc lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS theo kế hoạch là cơ sở thực hành của các cơ sở đào tạo nhân lực Y tế trên địa bàn và của Trung ương về lĩnh vực HIV/AIDS.

7. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về HIV/AIDS.

8. Đề xuất, quản lý và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu Y tế quốc gia và hợp tác quốc tế về lĩnh vực HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh khi được cấp thẩm quyền giao, phê duyệt.

9. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động thuộc lĩnh vực  HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

10. Thực hiện quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ khác do Sở Y tế và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh

a) Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Bình có Giám đốc và các Phó Giám đốc theo quy định của pháp luật;

b) Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

c) Phó Giám đốc trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Trung tâm phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc uỷ quyền điều hành hoạt động của Trung tâm;

d) Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

2.    Các phòng chức năng

a)    Phòng Tổ chức hành chính;

b)   Phòng Kế hoạch tài chính;

3. Các khoa, phòng chuyên môn

a) Khoa Truyền thông và can thiệp;

b) Khoa Giám sát;

c) Khoa Quản lý điều trị;

d) Khoa Xét nghiệm;

đ) Phòng Khám chuyên khoa HIV/AIDS và Điều trị nghiện chất.

Ngoài các khoa, phòng trên tùy theo nhu cầu công việc và khả năng cụ thể của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh mà một số khoa, phòng khác sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

IV. Vị trí việc làm và số lượng người làm việc

1. Vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Bình được xác định trên cơ sở đề án vị trí việc làm của Trung tâm đã trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Ngoài nhân lực được giao Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh được ký hợp đồng lao động để đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ và khối lượng công việc theo quy định của pháp luật.

2. Việc quản lý, sử dụng nhân lực của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Bình được thực hiện theo quy định của pháp luật.

V. Nhiệm vụ của các khoa, phòng

1. Phòng Tổ chức - Hành chính

          a) Đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; trong các chế độ chính sách tiền lương, khen thưởng, kỷ luật của Trung tâm theo quy định của pháp luật và bảo vệ chính trị nội bộ của Trung tâm;

          b) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ phục vụ cho hoạt động của Trung tâm;

          c) Đầu mối, phối hợp với các khoa, phòng trong công tác đào tạo, đào tạo liên tục về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ của Trung tâm và cho tuyến dưới;

          d) Đầu mối, phối hợp với các khoa, phòng tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn;

          đ) Quản lý cơ sở vật chất, kho, tài sản của Trung tâm;

          e) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, báo cáo theo quy định của pháp luật;

          g) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.

2.Phòng Kế hoạch-Tài chính.

          a) Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn và hằng năm về phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch;

          b) Theo dõi, tổng hợp các hoạt động và kinh phí phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh, kể cả các chương trình dự án hợp tác quốc tế của các đơn vị khác thực hiện để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế;

          c) Xây dựng dự toán ngân sách; kế hoạch sử dụng ngân sách hằng năm;

          d) Tổng hợp, dự trù thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị và các sản phẩm khác phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh;

          đ) Thực hiện đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị và các sản phẩm khác phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS theo phân cấp của pháp luật;

          e) Phối hợp với các phòng thanh quyết toán kinh phí, thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị và các sản phẩm khác phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS theo kế hoạch đã được phê duyệt;

          g) Làm đấu mối xây dựng kế hoạch, đề án nhằm tăng cường huy động và đảm bảo nguồn lực tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương;

          h) Làm đầu mối theo dõi việc thực hiện, tổng hợp báo cáo về việc chi trả các dịch vụ điều trị HIV/AIDS từ nguồn bảo hiểm y tế địa phương;

          i) Làm đầu mối tổng hợp, xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các dự án quốc tế trong nước;

          k) Tổ chức việc thu phí, lệ phí và các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật;

          l) Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh;

          m) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

          n) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.

3.  Khoa truyền thông và Can thiệp

          a) Xây dựng kế hoạch hoạt động về lĩnh vực truyền thông, can thiệp và huy động cộng đồng gửi Phòng Kế hoạch- Tài chính để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

          b) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin- giáo dục- truyền thông và huy động cộng đồng về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh;

          c) Đầu mối cung cấp các nội dung về thông tin- giáo dục- truyền thông cho các đơn vị thông tin đại chúng; hệ thống thông tin, giáo dục truyền thông sức khỏe từ cấp tỉnh đến cơ sở; thực hiện các hoạt động phối hợp liên ngành trong phòng, chống HIV/AIDS;

          d) Đầu mối huy động cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS bao gồm: phòng, chống HIV/AIDS trong doanh nghiệp; trường học; các câu lạc bộ người nhiễm; các tổ chức phòng, chống HIV/AIDS dựa vào cộng đồng;

          đ) Theo dõi và hướng dẫn hoạt động của các tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS;

          e) Quản lý, chỉ đạo, điều phối, tổ chức thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV bao gồm: cung cấp và hướng dẫn sử dụng bao cao su, cung cấp và hướng dẫn sử dụng bơm kim tiêm sạch và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và một số chất gây nghiện khác;

          g) Quản lý các nhóm nhân viên tiếp cận cộng đồng, cộng tác viên tham gia triển khai các biện pháp can thiệp giảm tác hại;

          h) Quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, kĩ thuật cho các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh;

          i) Làm đầu mối xây dựng dự trù thuốc điều trị thay thế để điều trị bệnh nhân của các cơ sở điều trị thay thế trên địa bàn tỉnh, giúp Sở Y tế trong việc quản lý, điều phối các nguồn thuốc điều trị thay thế để điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện;

          k) Điều phối việc hỗ trợ kĩ thuật điều trị thay thế cho đối tượng quản lý tại các cơ sở quản lý;

          l) Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra giám sát và đánh giá hoạt động thông tin- giáo dục- truyền thông và huy động cộng đồng, can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh;

          m) Quản lý, cung ứng bơm kim tiêm, bao cao su và các vật dụng can thiệp giảm tác hại, tài liệu truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS theo quy định;

          n) Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về truyền thông và can thiệp trong phòng, chống HIV/AIDS cho cán bộ của Trung tâm và cho tuyến dưới;

          o) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

          p) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do Giám đốc Trung tâm giao.

4. Khoa Giám sát

          a) Xây dựng kế hoạch hoạt động về lĩnh vực giám sát, theo dõi và đánh giá gửi Phòng Kế hoạch- Tài chính để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

          b) Quản lý, chỉ đạo và tổ chức triển khai các hoạt động theo dõi, đánh giá chương trình phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh. Tổ chức đơn vị theo dõi, đánh giá chương trình theo quy định và là đầu mối quản lý, thu thập, tổng hợp, phân tích, báo cáo, công bố các số liệu liên quan đến công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh;

          c) Quản lý, tổ chức triển khai các hoạt động giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và phối hợp với các đơn vị trong việc triển khai giám sát các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục;

          d) Quản lý, chỉ đạo và tổ chức triển khai các hoạt động ước tính dự báo dịch HIV/AIDS và ước tính quần thế có hành vi nguy cơ cao;

          đ) Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về giám sát, theo dõi và đánh giá cho cán bộ của Trung tâm và cho tuyến dưới;

          e) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

          g) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do Giám đốc Trung tâm giao.

5. Khoa Quản lý điều trị

          a) xây dựng kế hoạch hoạt động về lĩnh vực điều trị và chăm sóc HIV/AIDS gửi Phòng Kế Hoạch - Tài chính để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

          b) Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và phối hợp HIV;

          c) Chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức việc kiểm tra, theo dõi giám sát công tác hỗ trợ, chăm sóc và điều trị người nhiễm HIV, dự phòng sau phơi nhiễm HIV tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh;

          d) Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện cho người điều trị cho người nhiễm HIV trong các cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, trại giam, trại tạm giam, trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội;

          đ) Đầu mối xây dựng mạng lưới và tổ chức thực hiện hỗ trợ kỹ thuật về chăm sóc và điều trị HIV/AIDS;

          e) Quản lý, điều phối và tổ chức thực hiện hoạt động chăm sóc và hỗ trợ người nhiễm HIV tại nhà và cộng đồng;

          g) Xây dựng kế hoạch thuốc kháng HIV, quản lý, điều phối và giám sát tình hình sử dụng thuốc kháng HIV, thuốc nhiễm trùng cơ hội phục vụ cho việc điều trị bệnh nhân AIDS;

          h) Bảo quản, quản lý trang thiết bị, sổ sách phục vụ cho công tác điều trị cho bệnh nhân theo quy định của pháp luật;

          i) Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về điều trị và chăm sóc HIV/AIDS cho cán bộ Trung tâm và cho tuyến dưới;

          k) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

          l) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do Giám đốc Trung tâm giao.

6. Khoa Xét nghiệm

          a) Xây dựng kế hoạch hoạt động về xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS gửi Phòng Kế hoạch- Tài chính để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

          b) Quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động: Xét nghiệm HIV, các xét nghiệm khác phục vụ việc khám, theo dõi điều trị HIV/AIDS và nghiện chất trên địa bàn tỉnh;

          c) Trực tiếp hoặc phối hợp với các đơn vị thực hiện các xét nghiệm liên quan đến xét nghiệm theo dõi điều trị HIV/AIDS, các xét nghiệm cận lâm sàng phục vụ chẩn đoán, điều trị bệnh nhân HIV/AIDS (siêu âm, xquang, nội soi...) theo các hướng dẫn chuyên môn, theo nhu cầu của các đơn vị hoặc với mục đích nghiên cứu khoa học; triển khai cung cấp dịch vụ xét nghiệm trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS theo quy định của pháp luật;

          d) Thực hiện và phối hợp với các đơn vị tổ chức việc đào tạo, cập nhật kiến thức, áp dụng các thường quy kỹ thuật và kiểm tra giám sát, theo dõi đánh giá hoạt động cung cấp xét nghiệm HIV và các xét nghiệm khác có liên quan cho các cơ sở y tế tuyến dưới và các cơ sở y tế trên địa bàn theo quy định;

          đ) Phối hợp quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn xét nghiệm HIV tại đơn vị và cho các đơn vị trên địa bàn;

          e) Chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về xét nghiệm sàng lọc HIV đảm bảo án toàn truyền máu, phòng, chống các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con qua các dịch vụ y tế, xã hội và xét nghiệm tự nguyện;

          g) Đầu mối quản lý điều phối và thực hiện quản lý chất lượng các xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS;

          h) Tham mưu về tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng sinh phẩm, hóa chất, trang thiết bị xét nghiệm HIV, xét nghiệm theo dõi điều trị HIV/AIDS và chịu trách nhiệm bảo quản, quản lý và sử dụng hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị xét nghiệm và sổ sách biểu mẫu ghi chép hoạt động xét nghiệm theo đúng quy định;

          i) Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động quant lý thông tin phòng xét nghiệm;

          k) Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dướng chuyên môn, nghiệp vụ về xét nghiệm cho các bộ của Trung tâm và cho tuyến dưới;

          l) Thực hiện chế độ thống kê,báo cáo theo quy định của pháp luật;

          m) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do Giám đốc Trung tâm giao.

7. Phòng Khám chuyên khoa HIV/AIDS và Điều trị nghiện chất

          a) Khám và điều trị ngoại trú cho người nhiễm HIV;

          b) Khám và điều trị thay thế cho người nghiện các chất dạng thuốc phiện và các  chất gây nghiện khác;

          c) Làm đầu mối, phối hợp với Khoa Quản lý điều trị, Khoa truyền thông và Can thiệp và các đơn vị liên quan thực hiện và điều trị HIV/AIDS và điều trị thay thế cho học sinh, học viên, trại viên, phạm nhân (sau đây gọi tắt đối tượng quản lý) trong các cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, trại tạm giam và trại giam (sau đây gọi là cơ sở quản lý) theo quy định của pháp luật;

          d) Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện việc chi trả các dịch vụ điều trị HIV/AIDS, điều trị thay thế và điều trị nghiện chất từ nguồn bảo hiểm y tế tại địa phương;

          đ) Cấp phát thuốc điều trị HIV, thuốc điều trị thay thế, thuốc điều trị nghiện chất cho bệnh nhân, người nghiện chất dạng thuốc phiện và người nghiện chất gây nghiện khác;

          e) Bảo quản, quản lý thuốc vật tư, trang thiết bị, sổ sách phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân theo quy định của pháp luật;

          g) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

          h) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.

IV. Kinh phí hoạt động

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên; được thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám, chữa bệnh công lập.

Nguồn kinh phí của Trung tâm bao gồm:

1. Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp;

2. Thu phí theo quy định của pháp luật;

3. Viện trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

V. Mối quan hệ công tác

1. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế.

2. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế.

3. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS có mối quan hệ phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

4. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS có trách nhiệm quản lý và chỉ đạo về nghiệp vụ, công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực HIV/AIDStrên địa bàn tỉnh Ninh Bình đối với tất cả các đơn vị trực thuộc Sở Y tế./.

 

 

 

 

Trung tâm TTGDSK Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


 

Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn:
Email:
Thảo luận

Gửi tin
Lên đầu trang
        Cataloge
        Thông tin y tế

Hơn 50.000 trẻ tại 19 địa phương được tiêm vắc xin sởi- rubella do Việt Nam sản xuất

Cập nhật: 12.04.2018 16:43

Từ tháng 4/2018, vắc xin sởi – rubella do Việt Nam sản xuất đã được sử dụng trên quy mô toàn quốc cho trẻ từ 18 - 24 tháng tuổi trong tiêm chủng mở rộng thay thế cho loại vắc xin sởi- rubella nhập khẩu lâu nay.
Bộ Y tế cảnh báo về thuốc kháng sinh Zinnat 500 mg giả tại Hà Nội 5 hệ luỵ sức khoẻ do thời tiết nắng nóng
Ký kết giao ước thi đua các Khối năm 2018. Khám sàng lọc bệnh tim miễn phí tại bệnh viện sản nhi tỉnh
        Nghiên cứu khoa học

Cắt tử cung qua nội soi tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 21.10.2014 14:28

1/ Mục tiêu* Đánh giá kết quả cắt tử cung hoàn toàn qua nội soi có cần nâng.* Đánh giá sự hài lòng và chi phí điều trị của người bệnh.
Thái độ xử trí bệnh nhân chấn thương sọ não nguy cơ thấp Cắt tử cung hoàn toàn qua nội soi tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình".
Sử dụng ống hút mềm để lấy máu truyền hoàn hồi trong phẫu thuật nội soi chửa ngoài tử cung vỡ tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình năm 2014 24 đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành được xét duyệt
         Đơn vị ngành
Quyết định v/v thành lập Ban Quản lý Chương trình Y tế - Dân số Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2016-2020
Ngày 17/10/2017, Sở Y tế ban hành Quyết định số 5622/QĐ-SYT Quyết định v/v thành lập Ban Quản lý Chương trình Y tế - Dân số Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2016-2020
Ngành Y tế tăng cường triển khai khắc phục lũ, lụt sau áp thấp
Để chủ động ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện một số yêu cầu sau:
Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết
Ngày 28/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình có Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết
Truyền thông trực tiếp phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng
Nhằm tăng cường hiệu quả của công tác phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng, thời gian qua Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông nhất là truyền thông trực tiếp tại cộng đồng.
Thông tư Quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phầm máu đạt tiêu chuẩn
Ngày 14/4/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BYT quy định tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn. Thông tư này quy định mức giá tối đã của một số đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn do ngân sách nhà nước, Quỹ bảo hiểm y tế chi trả và chi phí phục vụ cho việc đính giá của một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.
[Bản Tin Khác ...]

Tìm trên trang
Tìm bằng Google
Tháng Một 2019
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 <  > 
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNGNHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TỈNH NINH BÌNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Ninh Bình
Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình
Trung tâm Giám định Y khoa
Bệnh viện Mắt tỉnh
Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình
Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tỉnh Ninh Bình
Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Ninh Bình
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh
Trang chủ Liên hệ/Góp ý        
* Thông Tin Y Tế Ninh Bình *
- Website xem tốt nhất trên trình duyệt FireFox với độ phân giải 1024 x 768 px
- Thông tin trên website được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau.
- Bản quyền, quản trị, phát triển : Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Ninh Bình